Het nut van een antropologische insteek bij maakonderzoek

Dat anderen in de gelegenheid zijn mee te werken, gebruik te maken van en bij te dragen aan het onderzoek.

De antropologie is een belangrijke hulp- en referentiewetenschap voor maakonderzoek. We gaan daar nu kort op in. Kijk ook naar de links voor meer materiaal over antropologie en maken, maakonderzoek en maakonderwijs.

De antropologie is de wetenschap van mens en groep en de reproductie en productie van cultuur. Zij is van nut is in de situaties waarin we het individu als bepaald door en medebepaler van een groter geheel willen begrijpen. De antropologie kan helpen het maken te begrijpen als een reflexief omgaan met concrete ervaring uitgaand van de intrinsieke relatie tussen kennen, kunnen en doen.

Antropologie en etnografie vallen niet samen. In de literatuur worden zij wel vaak als onderling verwisselbaar neergezet. Dat komt omdat etnografie de belangrijkste onderzoeksmethodiek van de antropologie is. Deze methodiek kan echter ook behulpzaam zijn in andere vakgebieden zoals sociologie, gebruik(er)sonderzoek, journalistiek, marketing, bedrijfskunde, alsmede in maken en maakonderzoek.

Antropologie is van nut voor de volgende doelen van maakonderzoek:

a. het bestuderen en ontwikkelen van (ondersteuning van) manieren van (samen)werken in maken
b. het bestuderen en ontwikkelen van manieren van (samen)werken in onderzoek voor maken zoals bij het ontwikkelen van contextkennis en gebruik(er)skennis; makers gebruik leren maken van waarnemings- en beschrijvingspraktijken van de etnografie en meer gevoeligheid doen ontwikkelen voor de waarde-oriëntaties van de groepen en individuen op wie de makers zich richten, op die manier aan transformaties werkend zonder empathie of begrip te verliezen
c. het bestuderen en ontwikkelen van rollen van maker, onderzoeker, opdrachtgever, gebruiker e.d. en van manieren van samenwerken tussen disciplines
d. het serieus nemen van de generatieve rol in het maken van de in a tot c ontwikkelde theorie
e. intermediëren tussen beelden van het verleden en beelden van de toekomst: meehelpen de krachten te combineren van antropologie (het begrijpen van de rol van het verleden voor het heden) en van maken (het concreet werken aan de toekomst, aan iets dat er nog niet is).

Tot zo ver het hoogdravende, meeslepend kan het worden als hier kleine stapjes in gemaakt worden. Zie hiervoor deze links hieronder.


Bron: Gunn, W, Otto, T. & Smith, R.C. (2013). Design Anthropology. Theory and Practice. London: Bloomsbury Academic.

Verder lezen:
Ga voor meer informatie naar een inleiding op enkele hoofdpunten van de antropologie. Ga naar een vergelijking van kunst, ontwerpen en antropologisch onderzoek. En ga naar het nut van een antropologische insteek in maakonderwijs.