Samen bruikbare kennis maken

Het gaat óók om het vinden van gemeenschappelijke taal.

Maakonderzoek speelt zich af in de context van artistieke en creatieve maakpraktijken, zoals die van een mediaontwerper, een componist, een interieurarchitect of een beeldend kunstenaar. Het doel van maakonderzoek is om tot bruikbare kennis te komen, vanuit het perspectief van de maker. Bruikbare kennis inspireert en wakkert een maker aan om anders of beter (proberen te gaan) maken.

Doel van maakonderzoek is om theorie op te bouwen vanaf de praktijk en ‘generatieve’ kennis te vormen die makers aanzet en inspireert om anders of beter te maken. Het gaat hierbij niet alleen om kennis die ‘tussen de oren’ zit maar ook om vaardigheden, feeling en expertise die door ervaring of overdracht zijn opgedaan. Deze doelstelling klinkt wellicht als heel vanzelfsprekend, maar is dat zeker niet. Veel onderzoek naar creatieve maakprocessen levert vooral beschouwende artikelen op die voor de makers zelf niet of nauwelijks bruikbaar zijn. Om aan maakonderzoek te werken dat dit tij doet keren, is het van belang om samen met de makers te werken, vanuit hun perspectief en vanuit hun creatieve praktijken. Zij zijn immers de ‘kennisdragers’ in de brede zin van het woord. Tegelijk zijn zij ook de afnemers: de gebruikers van het resultaat.

Het samenwerken ‘met makers, voor makers’ vraagt om een gezamenlijke aanpak van onderzoekers en makers samen, waarbij ieder vanuit een eigen en gedeelde verantwoordelijkheid werkt, en verschillende rollen kan aannemen. Dit gebeurt in een continu proces van onderlinge afstemming: het is het zoeken naar het vinden van een balans over de langere termijn. Waarbij niet iedereen gelijk is, maar wel gelijkwaardig en met respect voor en met elkaars praktijken en perspectieven wordt gewerkt.

Maakonderzoek gaat dus over het werken aan een gezamenlijke aanpak én over het vinden van een gemeenschappelijke taal. Om als makers en onderzoekers samen bruikbare kennis te maken, over meerdere vakgebieden heen.


Lees verder: makers werken samen in groepjes

Lees verder: het belang van onderzoek met en voor makers 

Lees verder: over de doelstelling van onderzoek in relatie tot de verhouding maker-onderzoeker 

Lees verder: het komen tot bruikbare kennis en het streven naar pragmatische validiteit